Vedtekter

(med endringer vedtatt på årsmøtet 16. april 2009)

§ 1 Foreningens navn
Norsk Fotohistorisk Forening – Preus museums venner

§ 2 Foreningens formål

  • Å virke for at fotohistorisk materiale blir tatt vare på
  • Å fremme interesse for fotohistorie og fotohistorisk forskning i Norge
  • Å bidra til at kunnskap om fotohistorie og fotohistorisk materiale blir gjort kjent
  • Å samarbeide med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner
  • Å fungere som venneforening for Preus museum for også derigjennom bidra til å fremme de kulturhistoriske, kunstneriske og tekniske sidene ved fotografien.

§ 3 Medlemmer
Alle som har interesse for saken kan bli medlemmer. Kontingenten fastlegges på årsmøtet.

§ 4 Styret
a) Leder, fire styremedlemmer og to (upersonlige) varamedlemmer velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg med nestleder, sekretær og kasserer (eller som styret finner passende) på første styremøte etter årsmøtet. Styrets medlemmer velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år om gangen. Alle kan gjenvelges.
b) Styrets leder og et styremedlem (kasserer) innehar foreningens signatur.
c) Preus museum har en fast representant i styret.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det skal avholdes en gang i året innen utgangen av april og skal bekjentgjøres for medlemmene med tre ukers varsel. Årsmelding og revidert regnskap skal fremlegges. Forslag om saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 1. mars. Årsmøtet velger revisor og valgkomité på tre medlemmer.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte
Dette skal holdes dersom 10 navngitte medlemmer eller styret forlanger det, og må bekjentgjøres med tre ukers varsel.

§ 7 Vedtektsendringer
Forandringer av vedtektene kan skje på årsmøte eller ekstraordinært sådant. Forslag til forandringer må offentliggjøres samtidig med innkallingen, og kan kun vedtas med 2/3 flertall.

§ 8 Nedleggelse
Foreningens opphør kan kun skje på årsmøte hvor minst 80% av medlemmene har avgitt stemme. Medlemmer som ikke kan være til stede kan stemme skriftlig. Foreningen kan kun opphøre ved 2/3 flertall. I tilfelle opphør blir foreningens eiendeler og midler hvilende inntil 10 år i påvente av ny start. Dersom dette ikke skjer tilfaller de den institusjon som står saken nærmest.

Reklamer

Kommentarer er stengt.

%d bloggere like this: